Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnet behandler og afgør sager om fortolkning og brud på Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i Staten. Begge parter kan klage over brud på Samarbejdsaftalen (jf. Samarbejdsaftalens §14 eller §15). 

I kan læse mere om proceduren for indsendelse af klager i vores klagevejledning.

Samarbejdsudvalget bør så tidligt som muligt søge vejledning hos Samarbejdssekretariatet med henblik på at få bilagt uoverensstemmelsen. Sekretariatets rådgivning og vejledning er partsneutral, og sekretariatets bistand kan indhentes gratis for arbejdspladsen.

Samarbejdsnævnet kan ved brud på aftalen fastsætte passende sanktioner som en påtale eller ikendelse af en bod til samarbejdsfremmende foranstaltninger.

Læs nævnets afgørelser.